Monday, May 24, 2010

जखम...
जखमेत त्या सुगंधी, अजुनि थोडी ओल आहे.
तू हसत हसत दिधला, तो घाव खोल आहे.

प्रेमाशिवाय जगलो, दीर्घायुषी होऊनि...
जगणे कसे म्हणु त्या?  जे मातीमोल आहे.

जुळल्या मनामनांच्या, तारा अशा कि आता,
कुठली तुझी नि माझी? इतकाच घोळ आहे.

आरंभिलो जेथुनि, तेथेच पोचलो पुन्हा,
मज सांगती चंद्र-तारे, ही पृथ्वीच गोल आहे.

भेटायचो तुला मी, ज्या धुंद सागरापाशी...
तो बोलका किनारा, आता अबोल आहे.

5 comments: