Friday, September 2, 2011

इंटरनेट..

हे इंटरनेटचं world, मोठं अजब आहे यार,
हजारो मैलांचं अंतर, इथं क्षणात होतं पार!
दूरवर बसलेले, इथं येती आसपास,
खरंच वाटे सारं, नाही कुठले भास.
पण खरंच असतो का हो, हा संवाद इतका गोड?
प्रत्यक्षातील भेटीची, यात असते का हो ओढ?
नात्यांमधला ओलावा इथं कुठंच दिसत नाही.
वरवरच्याच कोरड्या गप्पा, सदैव चालत राही.
बघता बघता याचं, तुम्हाला जडत जातं व्यसन,
एकटं एकटं राहायला मग घाबरू लागतं मन,
वेळीच सावध होऊ, नाहीतर होईल उशीर फार,
हे इंटरनेटचं world, मोठं अजब आहे यार!!

No comments:

Post a Comment