Saturday, April 21, 2012

कल्पवृक्ष

Calendar ची भरभर बदलणारी पानं,
घड्याळाचे सरसर पळणारे काटे.
क्षणभरासाठी का होईना,
आयुष्य थांबून जावं असं वाटे.

गेले ते दिवस विसरून जाऊ थोडे,
उद्याच्या स्वप्नांचे चौखूर उधळू घोडे.
वर्तमानाचा आनंद घेऊ कणाकणाने,
कधीतरी स्वतःसाठी जगून पाहू थोडे,

विसावतां जरासे त्या कल्पवृक्षाखाली,
इच्छा हीच एक, माझ्या मनात दाटे!!

Tuesday, April 17, 2012

आठवणी..

आठवणी या फुलांसारख्या असतात नाही?.
काही मोगऱ्या प्रमाणे पांढऱ्या शुभ्र तर काही गुलमोहराप्रमाणे लालचुटूक!
काही सुर्यफुलासारख्या स्वच्छ प्रकाशात दिसतात तर काही रातराणीसारख्या रात्रीच्या काळोखात उमलतात. कधीकधी पारिजातकाप्रमाणे यांचाही सडा पडतो तर कधीकधी मनाच्या संथ तळ्यात या कमळाप्रमाणे एकट्याच डौलत राहतात.
वरवर गुलाबासारख्या मऊ दिसत असल्या तरी बऱ्याच वेळा यांच्या तळाशी काटे देखील असतात. काहीही असो पण आठवणी आणि फुलं दोन्हीही मनात कायम दरवळणारा सुगंध सोडून जातात...